VUE Skema

VUE skemaet viser, hvilke eksamensformer der egner sig bedst til at udprøve hvilke typer læringsmål.

 

                     Læringsmål

 

Eksamensformer

Have viden om teori, metode og praksis Forstå og reflektere
over teori,
metode og praksis
Anvende metoder og redskaber Vurdere problem-
stillinger og udvælge løsnings-
modeller
 
Formidle
og vurdere faglige problem-stillinger
Håndtere
komplekse
situationer -
i studie-
el. arbejds-
sammen-
hænge
Selvstæn-
digt kunne indgå i samarbejde
Tage ansvar for egen læring og
udvikling
Skriftlig* 
MCQ og lignende tests X (X)    (X)        
Skriftlig stedprøve uden hjælpemidler (kort el. lang)  X  (X) X          
Skriftlig stedprøve med hjælpemidler (kort el. lang) X (X) X (X)   (X)    
Større skriftlig (hjemme-) opgave  (X)  X  X  X    X    (X)
Portfolio   (X) (X) (X)  (X) X  X X
Logbog (X) X X     X  (X) X
Praktikopgave     X X   X X (X)
Mundtlig
  
Mdt. trækspørgsmål u. forberedelse X (X) (X)          
Mdt. trækspørgsmål m. forberedelse u. hjælpemidler (X) X X          
Mdt. trækspørgsmål m. forberedelse og hjælpemidler   X X (X)        
Studenteroplæg (X) X X    X     X
Praktisk
  
Stationseksamen (fx OSCE)     X (X)   (X)    
Praktisk prøve     X   (X)    (X)  
Aktiv deltagelse (X)  X X  (X) (X)   (X)  (X) (X) 
Kombineret
  
Mundtlig fremlæggelse pba. synopsis   X X X        
Større skriftlig opgave med mundtligt forsvar (X) X X X  X X   (X)
Portfolio og mundtlig eksamen (X) X X X  (X) X   X
Projekteksamen X X X X  X X X X

*Skriftlige opgaver kan enten foregå  på universitetet (stedprøver) eller hjemme

Forklaring til VUE skemaet

Kolonneoverskrifter - indikerer de forskellige læringsmål, som undervisningsforløb kan sigte mod at bibringe de studerende. Overskrifterne er hentet fra Kvalifikationsrammen for de videregående uddannelser i Danmark, og er inddelt i tre kategorier:

  • Viden - 'Have viden om teori, metode og praksis' og 'Forstå og reflektere over teori, metoder og praksis'
  • Færdigheder - 'Anvende metoder og redskaber', 'Vurdere problemstillinger og udvælge løsningsmodeller', samt 'Formidle og vurdere faglige problemstillinger'
  • Kompetencer - 'Håndtere komplekse situationer – i studie- eller arbejdssammenhænge', 'Selvstændigt kunne indgå i samarbejde', samt 'Tage ansvar for egen læring og udvikling'

Overskrifterne her er sammenskrivninger af beskrivelserne for bachelorniveau og kandidatniveau.

Rækkeoverskrifter -  Skriftlig, Mundtlig, Praktisk og Kombineret - er hentet fra Eksamensbekendtgørelsen for prøver ved universitetet, og underoverskrifterne er eksempler på eksamener, der kan henregnes under de overordnede. Eksemplerne er udvalgt, så de dels viser det kontinuum af muligheder for prøveformer, der ligger under de overordnede overskrifter, dels modsvarer udvalget i den aktuelle STADS oversigt over prøveformer ved SDU.

Krydserne i skemaet - angiver hvilke prøveformer, der egner sig bedst til at måle de forskellige læringsudbytter. Der kan forekomme X og (X), hvor sidstnævnte mulighed angiver, at prøveformen kun i nogen grad kan måle læringsudbyttet, men at det vil afhænge af den aktuelle udformning af fx eksamensspørgsmål og andre omstændigheder.

Krydserne er fremkommet på baggrund af en generel analyse af den pågældende eksamensform primært mht. validitet, reliabilitet og backwash-effekt og er således ikke et udtryk for en regelbundet og kausal sammenhæng. Enhver diskussion af forholdet mellem læringsmål og eksamensform, som dette skema afstedkommer, er at foretrække!