Accept

Prøveformen skal nyde almindelig opbakning i den brede kreds af aktører, dvs. hos studerende, undervisere, administration, censorer og aftagere. Har disse aktører tiltro til, at prøveformen kan teste præcis det fagelement og den testede population?

Især ved omlægninger af traditionelle prøveformer til nyere – og måske mere tidssvarende – vil der opstå problemstillinger omkring prøveformens acceptabilitet.

Acceptabilitet bør ikke være udslagsgivende for om en ny prøveform kan indføres, men det bør overvejes om ikke indførelsen af en prøveform, som flertallet af aktørerne ikke har tiltro til som en gangbar prøveform, skal følges intenst op med prøveforløb, erfaringsudveksling og praktiske eksempler.

EKSAMENSFORM ACCEPT
MCQ og lignende tests Bliver opfattet som en uakademisk og forsimplende prøveform.
Skriftlig stedprøve uden hjælpemidler Anses af mange for at være lidt utidssvarende.
Skriftlig stedprøve med hjælpemidler Betragtes af nogle som en autentisk prøveform, men kan også opfattes som lidt gammeldags.
Større skriftlig (hjemme-) opgave Betragtes som en autentisk prøveform.
Portfolio Giver i mange tilfælde mere information til potentielle aftagere end en karakter.
Logbog Accept kræver tålmodighed, vejledning og gentagne eksempler.
Praktikopgave Udbredt accept af opgaven som bedst mulig dokumentation for læringsudbyttet af opholdet.
Mdt. trækspørgsmål uden forberedelse Mange studerende opfatter denne prøveform som stressende.
Mdt. trækspørgsmål med forberedelse uden hjælpemidler Fravælges ofte pga. lav reliabilitet og høje omkostninger.
Mdt. trækspørgsmål med forberedelse og hjælpemidler Betragtes af nogle som en autentisk prøveform, men kan også opfattes som lidt gammeldags.
Studenteroplæg Accepteres generelt ikke som den eneste kilde til bedømmelse af den studerendes evner i et givet fag.
Stationseksamen (fx OSCE) Accepteres generelt ikke som den eneste kilde til bedømmelse af den studerendes evner i et givet fag.
Praktisk prøve Udbredt accepteret, at praktiske færdigheder testes praktisk.
Aktiv deltagelse Betragtes af mange studerende som en mulighed for at ”sidde den af”. Men prøveformen giver også mulighed for at eksperimentere med forskellige læringsaktiviteter.
Mundtlig fremlæggelse pba. synopsis Betragtes af nogle som en autentisk prøveform. Andre ser den som en mellemvare mellem en decideret opgave og en ansats til mdt. eksamen.
Større skriftlig opgave med mundtlig forsvar Betragtes som en autentisk prøveform. Den mundtlige eksamen ses som en fair feedback-situation.
Portfolio og mundtlig eksamen Giver i mange tilfælde mere information til potentielle aftagere end en karakter.
Projekteksamen Betragtes som en autentisk prøveform. Den mundtlige del ses som en fair feedback-situation.