Stationseksamen

Stationseksamen eller OSCE/OSPEs (Objective Structured Clinical/Practical Examinations) er en prøveform, som typisk tester anvendt viden og (praktiske) færdigheder. Dette kan være både tekniske, fx procedure ved blodprøvetagning, og mere komplekse færdigheder, fx diagnosticiering eller anvendt viden i form af fx kommunikation med patienter.

Den studerende bevæger sig i en bestemt rækkefølge rundt til forskellige stationer (og/eller rum), hvor en specifik opgave og en evaluator med et vurderingsskema venter. Den studerende udfører opgaven (fx tager blodtryk, gennemfører en konsultation) indenfor tidsrammen (typisk mellem 5 og 20 minutter) og bliver sendt videre til næste station.

En komplet stationseksamen varer typisk mellem 2 og 6 timer pr. studerende, afhængigt af hvor mange læringsmål der skal prøves. 

Læringsmål, der kan evalueres med denne eksamensform
Have viden om teori, metode og praksis  
Forstå og reflektere over teori, metode og praksis  
Anvende metoder og redskaber X
Vurdere problemstillinger og udvælge løsningsmodeller (X)
Formidle og vurdere faglige problemstillinger  
Håndtere komplekse situationer - i studie- og arbejdssammenhænge  (X)
Selvstændigt kunne indgå i samarbejde  
Tage ansvar for egen læring og udvikling  

- X angiver, at eksamensformen egner sig til at måle læringsudbyttet.
- (X) angiver, at eksamensformen kun i nogen grad er egnet hertil.

Vurdering af eksamensformen

Vurderingskriterium
Validitet Denne prøveforms content og construct validity afhænger af forholdet mellem antallet af stationer og antallet af læringsmål, variationen i kompetencemål i de enkelte stationsopgaver samt det faglige indhold i opgaverne.

Derudover er det afgørende for validiteten, at vurderingsskemaerne/checklisterne svarer til de enkelte stationsopgaver. Checklister (”den studerende gør/gør ikke…”) skal anvendes som vurderinger af entydige færdigheder (fx præsenterer sig for patienten), hvorimod vurderingsskalaer (”i hvor høj grad gør den studerende…”) anvendes til vurderinger af mere komplekse færdigheder (fx rådgivning om rygestop).
Reliabilitet Jo mere detaljeret vurderingsskemaet/checklisten er, desto højere er reliabiliteten.

Jo flere stationer, des højere reliabilitet – i praksis vil det sige, at det er vigtigt at veje antallet af stationer op mod den tid, der er til rådighed for at sikre både reliabilitet og validitet.
Backwash på undervisningen Denne prøveform har en stor indflydelse på de studerendes læringsadfærd, og det er derfor centralt, at stationerne tester autentiske arbejdslivssituationer, således at de studerendes eksamensstrategiske overvejelser bliver sammenfaldende med de mål, der er for uddannelsen. 
Økonomi Er meget omkostningstung og logistisk udfordrende.
Digitalisering Giver mulighed for at inddrage elektroniske medier, fx billeder, simuleringer, lyd.
Accept Er bredt accepteret inden for sundhedsvidenskabelige uddannelser som en meget autentisk prøveform, der afspejler kommende arbejdslivssituationer med høj reliabilitet og validitet. 


Yderligere læsning

Harden, R. M., & Gleeson, F. A. (1979). Assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination (OSCE). Medical Education, 13(1), 41-54.