Mundtligt trækspørgsmål m. forberedelse og hjælpemidler

Den studerende trækker et spørgsmål/emne, som vedkommende skal forberede og herefter fremlægge svar på. Forberedelsestiden svarer typisk til eksaminationstiden. 

Denne prøveform egner sig bedst til at teste studerendes evne til at generere hypoteser, forklare, applikere principper på forskellige kontekster gennem udlevering af en case, osv.

Muligheden for den studerende at forberede sit svar med hjælp fra noter og lærebøger, gør det oplagt at prøveformen kan teste i hvilken grad den studerende formår at anvende, sortere og prioritere information, og er med til over for den studerende at understrege nødvendigheden af at kunne reflektere og anvende sin viden. Tidsfaktoren bevirker dog, at der sættes naturlige begrænsninger for, hvor dybtgående refleksionen kan forventes at være.

Denne prøveform egner sig også til gruppeeksamen.

Læringsmål, der kan evalueres med denne eksamensform
Have viden om teori, metode og praksis  
Forstå og reflektere over teori, metode og praksis X
Anvende metoder og redskaber X
Vurdere problemstillinger og udvælge løsningsmodeller (X)
Formidle og vurdere faglige problemstillinger  
Håndtere komplekse situationer - i studie- og arbejdssammenhænge  
Selvstændigt kunne indgå i samarbejde  
Tage ansvar for egen læring og udvikling  

- X angiver, at eksamensformen egner sig til at måle læringsudbyttet.
- (X) angiver, at eksamensformen kun i nogen grad er egnet hertil.

Vurdering af eksamensformen

Vurderingskriterium
Validitet Denne prøveform kan opnå en relativ høj content validity i de tilfælde, hvor spørgsmålene formuleres, så de tester den studerendes evne til at generere hypoteser, forklare, og applikere principper, da dette typisk vil referere til læringsmål, som dækker bredt.

Muligheden for at stille individuelle og opfølgende spørgsmål giver mulighed for en høj construct validity.
Reliabilitet I en mundtlig eksamenssituation afhænger meget af den enkelte eksaminators indføling og improvisation mht. at stille spørgsmål, som uddyber og følger op på den studerendes svar, hvilket gør at reliabiliteten bliver meget personafhængig. Desuden bliver den samlede studentergruppe sjældent stillet nøjagtig de samme spørgsmål, hvilket yderligere kan svække reliabiliteten.

Det bør overvejes, hvordan ”vurderingstræthed” kan påvirke eksaminators og censors vurdering hen over en arbejdsdag.
Backwash på undervisningen Det er traditionelt en prøveform, som skaber angst og nervøsitet hos mange studerende, som også vil forplante sig til de studerendes læringsadfærd. Derfor er det særligt vigtigt i undervisningen forud for eksamenen at gøre opmærksom på, hvordan eksaminationsprocessen vil foregår og efter hvilke kriterier den mundtlige præstation bliver bedømt. 

Afholdelse af en prøveeksamen i løbet af undervisningstiden vil kunne visualisere og tydeliggøre proces og bedømmelseskriterier yderligere.
Økonomi Tidsmæssig og logistisk omkostningstung, da der typisk afsættes 30 min. til hver studerende inkl. bedømmelse og feedback. Til gengæld er der næsten ingen efterbearbejdningstid involveret.
Digitalisering Giver mulighed for at eksamen kan tage udgangspunkt i eller inddrag elektroniske elementer, fx lydfiler, billeder, videosekvenser eller at den studerende i forberedelsestiden kan fremstille et digitaliseret oplæg, fx en Power point præsentation.
Accept Inden for visse faglige kredse, fx på mange sundhedsvidenskabelige uddannelser, har den mundtlige eksamen i mange år været fravalgt pga. den lave reliabilitet og de høje omkostninger. I stedet anvendes en mundtlig stationseksamen, OSCE, der sikrer en høj reliabilitet.

Denne prøveform er alment accepteret som en autentisk prøveform, der i mange tilfælde også kan forberede de studerende på efterfølgende arbejdssituationer.