Praktikopgave

Denne prøveform anvendes som afsluttende rapport på praktikforløb, dvs. forløb, hvor den studerende har truffet aftale med et praktiksted om et praktikophold, men hvor praktikstedet ikke deltager i vurderingen af den studerende.

I opgaven skal den studerende redegøre for sit praktikforløb og dokumentere, at der har været tale om arbejdsopgaver med et relevant fagligt indhold på tilstrækkeligt højt niveau i forhold til uddannelsens overordnede formål.

Afhængigt af den studerendes arbejdsopgaver under praktik vil opholdet kunne bruges til at lære – og rapporten til dels at dokumentere – anvendelse af færdigheder og kompetencer inden for faget i komplekse arbejdssituationer, evt. i samarbejde med andre.

Denne prøveform egner sig også til gruppeeksamen.

Læringsmål, der kan evalueres med denne eksamensform
Have viden om teori, metode og praksis  
Forstå og reflektere over teori, metode og praksis  
Anvende metoder og redskaber X
Vurdere problemstillinger og udvælge løsningsmodeller X
Formidle og vurdere faglige problemstillinger  
Håndtere komplekse situationer - i studie- og arbejdssammenhænge X
Selvstændigt kunne indgå i samarbejde X
Tage ansvar for egen læring og udvikling (X)

- X angiver, at eksamensformen egner sig til at måle læringsudbyttet.
- (X) angiver, at eksamensformen kun i nogen grad er egnet hertil.

Vurdering af eksamensformen

Vurderingskriterium
Validitet Evalueringsformen kan umiddelbart dokumentere den studerendes forståelse af de udførte arbejdsopgaver, men kun indirekte (gennem den studerendes skriftlige fremstilling) dokumentere den faktiske kvalitet af deres udførelse.

Læringsmålene for praktik angår sædvanligvis studerendes mulighed for at afprøve tillært fagligt indhold i virkelige arbejdssammenhænge. Rapporten er en indirekte dokumentation af, i hvilken grad disse læringsmål er nået. Dvs. construct validity er lav.

Noget tilsvarende gælder content validity, da der ikke er direkte dokumentation for, i hvor høj grad den studerende har arbejdet med relevante faglige færdigheder og kompetencer.

Ønsker man dette, kan man anvende portfolioen som prøveform samt inddrage praktikstedet i bedømmelsen af de studerende.
Reliabilitet Da praktiksteder er meget forskellige, skelner denne evalueringsform ikke konsistent mellem gode og dårlige studerende. Reliabiliteten er derfor lav.
Backwash på undervisningen At der skal skrives rapport kan være med til at fokusere den studerendes indsats under praktikopholdet.
Økonomi Der skal bruges lidt ressourcer til hver studerende individuelt, ifm. at der træffes aftale om praktikophold. Praktikrapporten er typisk på 15 sider og tager derfor tid at læse.
Digitalisering Praktikopgaven kan afleveres digitalt uden problemer.
Giver mulighed for at inddrage lyd og video som dokumentation.
Accept Der er udbredt accept blandt studerende og blandt mange undervisere af relevansen af praktikophold, både som led i uddannelsen – en praksisrelatering til fagets teori og metode – og som ’forsmag’ på arbejdsopgaver efter endt uddannelse.