Studenteroplæg

Den studerende får tildelt eller vælger selv et emne, som vedkommende holder et oplæg om, typisk som led i undervisningen. Underviseren kan have sat mere eller mindre skarpe rammer op for, hvad oplægget skal indeholde, og hvordan det skal fremføres. Det er vigtigt for de studerendes aktive deltagelse i undervisningen, at resten af studentergruppen bliver tildelt forskellige roller ifm. oplægget, fx referent, opponent, mediator i efterfølgende diskussion, el. lign.

Studenteroplæg kan i sig selv teste den studerendes evne til at indsamle, prioritere, forstå og formidle fagligt stof – i den udvidede model, hvor også en efterfølgende diskussion er indbefattet, kan formen også teste de studerendes evne til at give og modtage kritik, samt at diskutere, vurdere og argumentere. Bedømmelsen kan enten foretages af underviseren eller som peer assessment – i begge tilfælde pba. velbeskrevne og entydige kriterier.

Studenteroplæg optræder som oftest i kombination med andre prøveformer – fx i form af krav om at den studerende skal have holdt et oplæg i løbet af forløbet for at få lov at gå til en afsluttende mundtlig eksamen eller som led i evalueringsformen aktiv deltagelse.

Denne prøveform egner sig også til gruppeeksamen.

Læringsmål, der kan evalueres med denne eksamensform
Have viden om teori, metode og praksis (X)
Forstå og reflektere over teori, metode og praksis X
Anvende metoder og redskaber X
Vurdere problemstillinger og udvælge løsningsmodeller  
Formidle og vurdere faglige problemstillinger X
Håndtere komplekse situationer - i studie- og arbejdssammenhænge  
Selvstændigt kunne indgå i samarbejde  
Tage ansvar for egen læring og udvikling  X

- X angiver, at eksamensformen egner sig til at måle læringsudbyttet.
- (X) angiver, at eksamensformen kun i nogen grad er egnet hertil.

Vurdering af eksamensformen

Vurderingskriterium
Validitet Content validity er relativ lav for studenteroplægget som prøveform, idet det kun dækker over et afgrænset indholdsområde. Til gengæld kan construct validity være meget høj, idet studenteroplægget giver mulighed for at teste forskellige typer af læringsmål. 
Reliabilitet Det er afgørende for reliabiliteten at kriterierne for det gode studenteroplæg er entydige og kendte for de studerende – de kan evt. selv have været med til at formulere dem. For at sikre at præstationen ikke afhænger af om det er et ”svært” eller et ”let” emne, den studerende skal holde oplæg om, kan eksaminator med omhu vælge emner ud og fastlægge det faglige omfang – evt. til hvert emne. 
Backwash på undervisningen Forestiller man sig studenteroplæg spredt ud over hele semestret, skal man være opmærksom på, hvordan det forholder sig med motivationen til at indgå i resten af undervisningsforløbet for den studerende, som fx holder sit oplæg først. 
Økonomi Omkostningsneutralt, da det som regel er integreret i undervisningstiden. 
Digitalisering Giver mulighed for at anvende digitale medier som del af oplægget, men også at selve oplægget afholdes digitalt. Dette kan fx ske synkront via Adobe Connect eller asynkront i form af indledning og moderering af diskussionen om et emne på et diskussionsforum. 
Accept Studenteroplæg som integreret i selve undervisningen er accepteret af et fåtal som den eneste kilde til bedømmelse af den studerendes evner i et givet fag. Dog kan oplægget i sig selv være afslutningen på forløbet og have form af et egentlig foredrag for et offentligt publikum.