Digitalisering

Alle skriftlige stedprøver på SDU er digitale. Men hvilke spørgsmål fører en digitalisering af prøveformen (om den er skriftlig, mundtlig eller praktisk) med sig? Hvad gør digitaliseringen ved prøveformens andre dimensioner, som fx reliabilitet eller accceptabilitet? Hvilke muligheder er der for at digitalisere – og hvilke fordele og ulemper giver det?

EKSAMENSFORM OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED DIGITALISERING
MCQ og lignende tests Kan minimere omkostninger til rettearbejde. Risiko for snyd minimeres ved mange spørgsmål.
Skriftlig stedprøve uden hjælpemidler Problematisk og ressourcekrævende. Risiko for snyd. Mulighed for plagiat-test af digitale besvarelser.
Skriftlig stedprøve med hjælpemidler Til en vis grad ressourcekrævende. Risiko for snyd. Mulighed for plagiat-test af digitale besvarelser.
Større skriftlig (hjemme-) opgave Mulighed for plagiat-test af digitale besvarelser.
Portfolio Mulighed for at portfolien kan indeholde elektroniske bidrag, fx lyd og billeder. Nem distribution.
Logbog Rig mulighed for at inddrage digitale medier.
Praktikopgave Mulighed for at opgaven kan indeholde fx lyd og video som dokumentation.
Mdt. trækspørgsmål uden forberedelse Mulighed for ”fjern-eksamination”. Mulighed for at eksamen kan inddrage elektroniske elementer og fx Power Point præsentation.
Mdt. trækspørgsmål med forberedelse uden hjælpemidler Tidsmæssig og logistisk omkostningstung. Dog næsten ingen efterbearbejdningstid.
Mdt. trækspørgsmål med forberedelse og hjælpemidler Mulighed for ”fjern-eksamination”. Mulighed for at eksamen kan inddrage elektroniske elementer og fx Power Point præsentation.
Studenteroplæg Mulighed for at anvende digitale medier som del af oplægget. Selve oplægget kan afholdes digitalt.
Stationseksamen (fx OSCE) Mulighed for at inddrage elektroniske medier, fx lyd og simuleringer.
Praktisk prøve Kan evt. aflægges andetsteds og optages digitalt.
Aktiv deltagelse Mulighed for at inddrage fx wikier og blogs som led i aktiv deltagelse.
Mundtlig fremlæggelse pba. synopsis Synopsis kan afleveres digitalt. Mulighed for plagiat-test.
Større skriftlig opgave med mundtlig forsvar Mulighed for plagiat-test.
Portfolio og mundtlig eksamen Mulighed for at portfolien kan indeholde elektroniske bidrag, fx lyd og billeder.
Projekteksamen Mulighed for plagiat-test.