VUE - Værktøj til Udvikling af Eksamensformer

Værktøj til Udvikling af Eksamensformer (VUE) er et redskab til vurdering af sammenhæng mellem læringsmål og prøveformer for enkeltfag og for hele uddannelser.

For hver prøveform er der en vurdering af dens validitet, reliabilitet, økonomi og digitaliseringsmuligheder. Ligeledes er der for hver prøveform en angivelse af måder, den kan påvirke studerendes læringsadfærd (backwash på undervisningen) og en angivelse af, hvilken grad af accept den har blandt studerende, undervisere og andre interessenter.

Udgangspunktet i beskrivelserne er, at der er tale om individuelle eksamener, men mange af prøveformerne egner sig også til gruppeeksamen. Dette er i så fald angivet ved hver enkelt prøveform. Vær opmærksom på, at der ifølge eksamensbekendtgørelsen § 13-15 gælder særlige regler for vurdering af de studerendes præstation ved gruppeeksamen.

Under menupunktet VUE Skema, findes en skematisk oversigt over forholdet mellem prøveformer og læringsmål. Skemaet viser, hvilke prøveformer, der egner sig bedst til at udprøve hvilke typer læringsmål. Vurderingen af udprøvningspotentialet for hver enkelt prøveform er inspireret af tidligere forsknings- og udviklingsarbejde på området og bygger på vore beskrivelser af formen ud fra vurderingskriterierne. Krydserne kan sagtens diskuteres.

VUE for uddannelsesudviklere og undervisere

Den ene målgruppe for VUE er uddannelsesudviklere, herunder studieledere og fagansvarlige. Uddannelsesudviklere kan bruge VUE i forbindelse med revision af eksisterende uddannelser eller udvikling af nye uddannelser. Her kan VUE bruges til f.eks. at:

 • vurdere, hvor godt et fags læringsmål udprøves med en given prøveform
 • hente inspiration til valg af andre prøveformer til at evaluere givne læringsmål
 • arbejde med kombinationer af fag og prøveformer
 • teste en hel uddannelse mht. dens evalueringsmæssige prioritering af læringsmål, dvs. hvor mange prøveformer der samlet set tester hver enkelt type læringsmål
 • give en oversigt over, hvilke prøveformer der egner sig bedst til at udprøve hvilke typer læringsmål
 • danne sig overblik over styrker og svagheder ved hver enkelt prøveform i forhold til bl.a. økonomi og digitalisering
 • vurdere forskellige eksamensformers validitet og reliablitet i forhold til hinanden
 • danne sig overblik over, hvordan forskellige prøveformer kan imødekomme krav om digitalisering
 • danne sig overblik over, hvor bred accept forskellige prøveformer nyder hos studerende, undervisere og andre interessenter
 • danne sig overblik over, hvilke prøveformer der er mest økonomiske

Den anden målgruppe for VUE er undervisere. Undervisere kan bruge VUE til f.eks. at:

 • blive opmærksom på, hvordan fagets prøveform kan påvirke studerendes læringsadfærd. Dette kan være vigtigt for at imødegå eventuelle uhensigtsmæssigheder i planlægning af semestret og den enkelte undervisningsgang
 • blive opmærksom på validitets- og reliabilitetsproblemer knyttet til fagets prøveform og få inspiration til at imødegå disse problemer
 • få indsigt i, hvordan krav om digitalisering af prøveformer kan medføre ændrede betingelser for tilrettelæggelse af undervisning
 • danne sig et overblik over, hvilken grad af sammenhæng der er mellem et givet fags læringsmål og prøveform (alignment)
 • inspiration til fagudvikling, herunder eventuel fremtidig ændring af prøveform, så den passer bedre til fagets læringsmål