Mundtlig fremlæggelse pba synopsis

Ved denne prøveform skriver den studerende inden mundtlig eksamen en synopsis på et begrænset antal sider, typisk omkring 5 sider. Denne synopsis danner udgangspunkt for den mundtlige eksamination, der starter med den studerendes uddybende nuancering af det spørgsmål, der behandles i synopsen. Den studerende eksamineres dernæst med udgangspunkt i synopsis og fremlæggelse.

Synopsis-spørgsmålet/ne kan være stillet af eksaminator, evt. som trækspørgsmål blandt flere mulige, men kan også være valgt af den studerende selv inden for fagets ramme. Synopsen kan f.eks. beskrive en case, en problemstilling eller en teoriramme.

Da synopsen er en meget uklar genre, er det vigtigt at gøre de studerende klart, hvilken funktion synopsen har i den aktuelle eksaminationssituation – og dermed hvilke krav, der stilles til den, herunder hvordan den samlede bedømmelse af den studerendes præstation fordeler sig mellem synopsis og fremlæggelse/eksamination.

Denne kombinationsprøve vægter de studerendes mulighed for at bruge både skriftlig og mundtlig udtryksform til at formulere sig fagligt. Studerende får herigennem en fair chance for at vise, hvad de kan, uden at forkærlighed for én kommunikationsform favoriseres.

Denne prøveform kan, afhængigt af kravene til synopsen og fremlæggelsen, bruges til at teste viden, færdigheder og kompetencer på forskellige taksonomiske niveauer.

Denne prøveform egner sig også til gruppeeksamen.

Læringsmål, der kan evalueres med denne eksamensform
Have viden om teori, metode og praksis  
Forstå og reflektere over teori, metode og praksis X
Anvende metoder og redskaber X
Vurdere problemstillinger og udvælge løsningsmodeller X
Formidle og vurdere faglige problemstillinger  
Håndtere komplekse situationer - i studie- og arbejdssammenhænge  
Selvstændigt kunne indgå i samarbejde  
Tage ansvar for egen læring og udvikling  

- X angiver, at eksamensformen egner sig til at måle læringsudbyttet.
- (X) angiver, at eksamensformen kun i nogen grad er egnet hertil.

Vurdering af eksamensformen

Vurderingskriterium
Validitet Da synopsen og den studerendes fremlæggelse sædvanligvis kun behandler et enkelt spørgsmål inden for fagets indhold, er content validity lav. Dette kan der til dels rådes bod på gennem den mundtlige eksamination, men kun i begrænset grad grundet den relativt korte tidsramme ved mundtlig eksamen.

Afhængigt af kravene til synopsen og til den mundtlige fremlæggelse, kan forskellige læringsmål evalueres på denne måde, og construct validity kan derfor være relativt høj.
Reliabilitet Som udgangspunkt stiger reliabiliteten jo flere spørgsmål, der stilles. Da denne prøveform har fokus på et eller få spørgsmål, er det svært at opnå en høj reliabilitet.

I bestræbelserne på at få evalueringsformen konsistent til at skelne mellem gode og dårlige studerende, skal studerende i princippet stilles det samme spørgsmål. Formuleres spørgsmålet/problemstillingen af den studerende selv eller stilles de studerende forskellige spørgsmål pba. fx forskellig interesse eller tilfældighed, skal selve spørgsmålet også indgå i bedømmelsen for at sikre reliabiliteten.
Backwash på undervisningen Når de studerende selv formulerer spørgsmål/problemstilling til opgaven, kan de lettere få ejerskab til opgaven, hvilket kan motivere og øge deres læring.

Det er vigtigt, at der igennem undervisningsforløbet bliver talt om/afprøvet hvilke kvalitetskriterier, de studerendes præstation bliver bedømt efter. 

Hvis studerende selv formulerer deres problemstilling, er der risiko for, at de fravælger at beskæftige sig med indhold, der ikke er direkte relevant for deres problemstilling. De kan således vælge at lade være med at læse tekster uden for deres valgte emneområde og helt at holde op med at komme til undervisningen. 
Økonomi Denne evalueringsform er omkostningstung ved mange studerende. Det tager tid at læse synopser, og mundtlig eksamen tager også lang tid.
Digitalisering Synopsis kan afleveres digitalt og giver derved mulighed for at tjekke den for plagiering ved hjælp af SafeAssign-funktionen i e-learn.sdu.dk.
Accept Evalueringsformen betragtes af nogle som en forholdsvis autentisk eksamen, der ligner en reel arbejdssituation meget. Andre finder synopsen en mærkelig mellemvare: for lille til at være en decideret opgave, men for stor til bare at være en ansats til den mundtlige eksamen.