Praktisk prøve

En praktisk prøve er en prøve, hvor en konkret fysisk/kunstnerisk færdighed/kompetence testes i praksis. Det kan f.eks. være en dissektionsøvelse, en idrætsøvelse, eller en musikopførelse. Består den praktiske prøve af flere delementer, kan den sidestilles med en stationseksamen.

Afholdes den praktiske prøve som gruppeeksamen, er det muligt at teste de studerendes samarbejdskompetencer.

Læringsmål, der kan evalueres med denne eksamensform
Have viden om teori, metode og praksis  
Forstå og reflektere over teori, metode og praksis  
Anvende metoder og redskaber X
Vurdere problemstillinger og udvælge løsningsmodeller  
Formidle og vurdere faglige problemstillinger (X)
Håndtere komplekse situationer - i studie- og arbejdssammenhænge  
Selvstændigt kunne indgå i samarbejde (X)
Tage ansvar for egen læring og udvikling  

- X angiver, at eksamensformen egner sig til at måle læringsudbyttet.
- (X) angiver, at eksamensformen kun i nogen grad er egnet hertil.

Vurdering af eksamensformen

Vurderingskriterium
Validitet Afhængigt af, hvor stor en del af fagets praktiske indhold der faktisk eksamineres i, kan content validity være større eller mindre.  En høj construct validity kan sikres ved at have klare kriterier for færdighedens kompleksitetsniveauer (hvad kendetegner fx den veludførte salto fra en knap så veludført).
Reliabilitet Reliabiliteten kan være høj under forudsætning af klare kriterier for bedømmelse.
Jo flere (beskrevne) elementer i den praktiske udførelse, des mere reliabel. 
Backwash på undervisningen Hvis et fag udelukkende evalueres gennem praktisk prøve, vil der være en tendens til, at studerende nedprioriterer et evt. supplerende teoretisk indhold i faget.
Økonomi Afhængigt af, hvor lang tid det tager at udføre den praktiske prøve, kan prøveformen være omkostningstung ved mange studerende. Dette problem kan afhjælpes, hvis den praktiske prøve kan afvikles som en del af undervisningen.
Digitalisering Den praktiske prøve kan evt. aflægges andetsteds og optages digitalt. Dette vil i nogle tilfælde kunne indgå som dokumentation for, at den studerende har nået de praktiske læringsmål. Eksempelvis kunne en digital optagelse af en solokoncert tænkes at kunne erstatte en praktisk prøve under tilstedeværelse af eksaminator.
Accept Der er udbredt accept af, at praktiske færdigheder/kompetencer testes praktisk.