MCQ og lignende tests

Der findes en række prøveformer, hvor den studerende i kort form skal besvare et antal spørgsmål, enten i form af afkrydsning af givne svarmuligheder eller ved at give et kort svar selv. Blandt disse prøveformer er følgende testtyper:

  • Multiple choice questions (MCQ), hvor den studerende skal vælge det mest korrekte svar på et spørgsmål ud fra på forhånd givne svarmuligheder
  • Fill-in-the-blank, hvor den studerende skal indsætte et eller flere ord på en tom linje i en sætning
  • Short-answer, hvor den studerende selv skal formulere et kort svar, typisk på et par linjer.

MCQ og lignende tests egner sig bedst til at teste viden, grundlæggende begreber eller anvendt viden, som kræver et relativt klart, entydigt svar.

Kvaliteten i en MCQ eksamen afhænger af spørgsmålenes formulering og af antallet spørgsmål. Det anbefales at selve spørgsmålet er relativt langt (fx beskrivelse af en case/situation), mens svarmulighederne er relativt kort, præcist og ensartet formuleret – se litteraturlisten herunder. MCQ eksamens validitet og reliabilitet er en funktion af antallet af spørgsmål, 50 spørgsmål er ikke ualmindeligt.

Fill-in-the-blank anvendes fx til test af grundlæggende ord- og begrebsforståelse.
Short-answer kan i de fleste tilfælde med fordel erstattes af MCQ, hvilket gør testen mindre omkostningstung

MCQ og lignende tests står sjældent alene, men bruges ofte i kombinationer med andre prøveformer, da de primært kan anvendes til at teste viden og visse former for problemløsningsfærdigheder fx klinisk problemløsning. Det sidste kræver dog speciel viden om udarbejdelse af denne type spørgsmål.

 Læringsmål, der kan evalueres med denne eksamensform
 Have viden om teori, metode og praksis
 Forstå og reflektere over teori, metode og praksis (X) 
 Anvende metoder og redskaber  
 Vurdere problemstillinger og udvælge løsningsmodeller (X) 
 Formidle og vurdere faglige problemstillinger  
 Håndtere komplekse situationer - i studie- og arbejdssammenhænge  
 Selvstændigt kunne indgå i samarbejde  
 Tage ansvar for egen læring og udvikling  

- X angiver, at eksamensformen egner sig til at måle læringsudbyttet.
- (X) angiver, at eksamensformen kun i nogen grad er egnet hertil.

Vurdering af eksamensformen

Vurderingskriterium
Validitet Det er muligt at dække et meget bredt indholdsfelt – stor content validity. Construct validity sikres ved nøje overvejelse af hvordan spørgsmålene stilles, og hvilke svarmuligheder, der gives. 
Reliabilitet Objektiviteten i definitionen af rigtige og forkerte svar gør reliabiliteten meget høj.  Ved MCQ gælder, at jo flere spørgsmål i prøven og svarmuligheder (dog helst ikke flere end 5-6) til det enkelte spørgsmål, desto mindre sandsynlighed for at den studerende svarer rigtigt ved at gætte. 
Backwash på undervisningen I sig selv sender denne prøveform et signal om, at paratviden er nok og vil tilskynde de studerende til overfladelæring frem for dyb læring. Også underviseren vil risikere at fokusere på de studerendes tilegnelse af paratviden og planlægge informationsoverbringende undervisning, står denne prøveform alene. 
Økonomi Det tager tid at fremstille en god test. Til gengæld er det en af de mindst omkostningstunge prøveformer at gennemføre og bedømme. 
Digitalisering Kan afholdes med eller uden adgang til internettet. Det er muligt at lukke af for adgang til nettet ved hjælp af en såkaldt lock down browser. 

Giver mulighed for at randomisere spørgsmål og svarmuligheder, så de studerende ikke kan udveksle svarmuligheder. 

Giver mulighed for at opsamle gode spørgsmål og svar i en database, hvis indhold kan udvides, udveksles og kvalificeres med hjælp fra nationale og internationale underviserkolleger i feltet. 

Kan minimere omkostninger til rettearbejde yderligere. 

Risikoen for at den studerende bruger ikke-tilladte hjælpemidler bliver større, men kan minimeres, hvis forholdet mellem antal spørgsmål og tid til rådighed til at svare gør, at det ikke tidsmæssigt er muligt at bruge ikke-tilladte hjælpemidler. 
Accept Accepten af denne type tests adskiller sig meget fra fakultet til fakultet. I nogle kredse (både hos undervisere og studerende) opfattes de som en uakademisk og forsimplende prøveform. Derfor er det særlig vigtigt at oplyse om, hvad de kan måle – og hvad de ikke kan og sikre, at andre prøveformer anvendes til at måle det, som tests ikke kan.

 

Yderligere læsning

Higgins, E.& Tatham, L. (2003). Assessing by multiple choice question (MCQ) tests, Manchester Metropolitan University, http://homepages.shu.ac.uk/~edsjlc/ict/multi_choice_q's/mcq's%20(U%20Bristol).doc

Kehoe, Jerard (1995). Writing multiple-choice test items. Practical Assessment, Research & Evaluation, 4(9).
Retrieved February 22, 2011 from http://PAREonline.net/getvn.asp?v=4&n=9

Case, S. & Swanson, B. (2001). Constructing written test questions in the basic and clinical sciences.
National Board of Medical Examiners. http://www.nbme.org/publications/item-writing-manual.html