Typer af feedback-aktiviteter

Akademisk skrivning
Akademisk skrivning er kendetegnet ved at være problemorienteret og vidensudviklende. Formålet er at kunne dokumentere videnskabeligt funderede undersøgelser og arbejde med akademiske tekster som kilder.  

Artikel-skrivning
Artikel-skrivning træner de studerende i at producere videnskabelige artikler. Artikel-skrivning består af en kortere selvstændig behandling af et afgrænset emne med en eller få problemstillinger og et hovedbudskab.

Opgaveløsning
De studerende får stillet en mindre opgave indenfor et afgrænset emne. Formålet er at anvende teorien til at løse mindre problemstillinger, og evt. at introducere eller øve et bestemt værktøj.

Oplæg/præsentation
Oplæg/præsentation er kendetegnet ved at de studerende på egen hånd eller i grupper forbereder og afvikler et oplæg, evt. med tilhørende visuelle hjælpemidler som PowerPoint slides. Formålet er bl.a. at træne den studerende i mundtlig formidling. 

Praktik
I forbindelse med praktikophold skal den studerende skrive en afsluttende rapport, hvori den studerende skal dokumentere der har været tale om arbejdsopgaver med et relevant fagligt indhold på tilstrækkeligt højt niveau.

Portfolio
En portfolio er en samling arbejder og opgaver. Der er fokus på den studerendes refleksion over læringsprocessen, og portfolioen giver mulighed for at teste både viden, færdigheder og kompetencer. 

Posterfremstilling
Posterfremstilling er kendetegnet ved at den studerende udarbejder en poster med tekst og visuel materiale, f.eks. i forbindelse med afslutning af et projekt. Den udarbejdede poster præsenteres herefter.

Projektarbejde
Projektarbejde er kendetegnet ved at der arbejdes med bestemte og ofte tværfaglige emner, med udgangspunkt i en konkret problemstilling. En vigtig del af projektarbejde er ligeledes at der oftest arbejdes i teams.   

Rapportskrivning
En rapport er en faglig og systematisk samling af konkrete informationer på ét sted, kommenteret efter rapportens formål. Rapporten kan være en formel redegørelse af en afsluttet undersøgelse eller et handlingsforløb.

Træning i færdigheder
Ved at gennemgå forskellige praktiske øvelser kan de studerende træne deres færdigheder indenfor deres fag, hvilket kan gavne dem under studietiden og i deres fremtidige virke. 

Øvelse
Øvelser er kendetegnet ved at det er bestemte handlinger eller fremgangsmåder som skal vedligeholde eller udvikle bestemte evner og færdigheder. 

Tests (SRS, MCQ)
Tests er kendetegnet ved at de studerende i kort form skal besvare et antal spørgsmål med et relativt klart og entydigt svar, enten ved afkrydsning af givne svarmuligheder eller ved at give et kort svar selv.