Mundtligt trækspørgsmål uden forberedelse

Den studerende får mulighed for at trække et spørgsmål/emne, som vedkommende umiddelbart herefter skal fremlægge svar på. Denne prøveform lægger op til en test af den studerendes (parat-)viden, men kan også, hvis trækspørgsmålene formuleres således, anvendes til at følge den studerendes tankeprocesser (dvs. hvis spørgsmålene/eksaminator lægger op til, at den studerende skal ”tænke højt” i fx anvendelsen af metoder og redskaber).

Stressniveauet hos den studerende er ved denne prøveform typisk meget højt, og man bør være opmærksom på, at dette kan påvirke den studerendes faglige præstation.

Læringsmål, der kan evalueres med denne eksamensform
Have viden om teori, metode og praksis X
Forstå og reflektere over teori, metode og praksis (X)
Anvende metoder og redskaber (X)
Vurdere problemstillinger og udvælge løsningsmodeller  
Formidle og vurdere faglige problemstillinger  
Håndtere komplekse situationer - i studie- og arbejdssammenhænge  
Selvstændigt kunne indgå i samarbejde  
Tage ansvar for egen læring og udvikling  

- X angiver, at eksamensformen egner sig til at måle læringsudbyttet.
- (X) angiver, at eksamensformen kun i nogen grad er egnet hertil.

Vurdering af eksamensformen

Vurderingskriterium
Validitet Denne prøveforms content validity er lav. Den manglende forberedelse gør, at spørgsmål ofte bliver formuleret, så de tester faktuel viden, og der vil ofte ikke kunne stilles tilstrækkeligt mange spørgsmål til at sikre en høj content validity. Denne prøveforms construct validity vil dog kunne højnes, hvis der stilles individuelle og opfølgende spørgsmål, som tester anvendelse af metoder og redskaber, da dette typisk vil referere til læringsmål, som dækker bredere.
Reliabilitet I en mundtlig eksamenssituation afhænger meget af den enkelte eksaminators indføling og improvisation mht. at stille spørgsmål, som uddyber og følger op på den studerendes svar, hvilket gør at reliabiliteten bliver meget personafhængig. Desuden bliver den samlede studentergruppe sjældent stillet nøjagtig de samme spørgsmål, hvilket yderligere kan svække reliailiteten.

Det bør overvejes, hvordan ”vurderingstræthed” kan påvirke eksaminators og censors vurdering hen over en arbejdsdag.
Backwash på undervisningen Det er traditionelt en prøveform, som skaber angst og nervøsitet hos mange studerende, som også vil forplante sig til de studerendes læringsadfærd. Derfor er det særligt vigtigt i undervisningen forud for eksamenen at gøre opmærksom på, hvordan eksaminationsprocessen vil foregår og efter hvilke kriterier den mundtlige præstation bliver bedømt.

Afholdelse af en prøveeksamen i løbet af undervisningstiden vil kunne visualisere og tydeliggøre proces og bedømmelseskriterier yderligere.

Fravalget af forberedelsestid animerer de studerende til at lære udenad.
Økonomi Tidsmæssig og logistisk omkostningstung, da der typisk afsættes 30 min. til hver studerende inkl. bedømmelse og feedback. Til gengæld er der næsten ingen efterbearbejdningstid involveret.
Digitalisering Mulighed for ”fjern-eksamination” via Adobe Connect, Skype eller tilsvarende. I disse tilfælde skal der dog være opsyn til stede lokalt.
Accept Inden for visse faglige kredse, fx på mange sundhedsvidenskabelige uddannelser, har den mundtlige eksamen i mange år været fravalgt pga. den lave reliabilitet og de høje omkostninger. I stedet anvendes en mundtlig stationseksamen, OSCE, der sikrer en høj reliabilitet.