Portfolio

En portfolio er en samling arbejder og opgaver, som helt eller delvist danner grundlag for vurderingen.

Normalt skelner man mellem en arbejdsportfolio og en præsentationsportfolio, hvor arbejdsportfolioen samler alt, hvad den studerende har lavet gennem forløbet, og præsentationsportfolioen er et annoteret udvalg af arbejderne og tilføjet en indholdfortegnelse og skriftlig refleksion over læringsprocessen i forhold til det i portfolioen dokumenterede. 

Elementer i en portfolio kan være opgavebesvarelser, videooptagelser af egen praksis, kommentarer og feedback til medstuderendes arbejder, osv. Afhængigt af typen af arbejder og af, om hovedvægten i vurderingen lægges på arbejderne eller på den studerendes refleksion over læringsprocessen, giver denne prøveform mulighed for at teste forskellige aspekter. Portfolioen egner sig dog bedst til at teste færdigheder og kompetencer.

Denne prøveform egner sig også til gruppeeksamen.

Læringsmål, der kan evalueres med denne eksamensform
Have viden om teori, metode og praksis  
Forstå og reflektere over teori, metode og praksis (X)
Anvende metoder og redskaber (X)
Vurdere problemstillinger og udvælge løsningsmodeller (X)
Formidle og vurdere faglige problemstillinger (X)
Håndtere komplekse situationer - i studie- og arbejdssammenhænge X
Selvstændigt kunne indgå i samarbejde X
Tage ansvar for egen læring og udvikling X

- X angiver, at eksamensformen egner sig til at måle læringsudbyttet.
- (X) angiver, at eksamensformen kun i nogen grad er egnet hertil.

Vurdering af eksamensformen

Vurderingskriterium
Validitet Portfolioen sikrer en høj content validity, idet den kan samle stort set alt, hvad der indgår i undervisningen. Construct validity er ligeledes høj, hvis man skal vurdere den studerendes evner inden for et komplekst og sammensat fænomen på en måde, som andre prøveformer ikke altid kan.
Reliabilitet Det er vigtigt at sætte tydelige bedømmelseskriterier op for portfolioen, således at portfolioens styrke i relevans og validitet ikke svækkes af manglende præcision i bedømmelsen med deraf følgende ringe reliabilitet.
Backwash på undervisningen Portfolioformen fordrer, at de studerende arbejder kontinuerligt gennem hele forløbet. Undervisningen skal således også tilrettelægges, så de studerende har mulighed for at indsamle stof til portfolioen i løbet af undervisningsforløbet .
Økonomi Det tager meget lang tid at bedømme en mere eller mindre omfattende portfolio. Også den individuelle tilbagemelding til den studerende om bedømmelsen tager tid, så det er nødvendigt at gøre sig realistiske overvejelser om begrænsninger og afvejninger i den forbindelse og overveje anvendelse af peer-review som en del af bedømmelsen.
Digitalisering Giver mulighed for at portfolioen kan indeholde elektroniske bidrag, fx lyd, billeder, film. Kan ydermere deles/distribueres nemt. Klik her for inspiration til brug af e-portfolio.
Accept Giver et meget individuelt billede af den enkeltes evner, så denne prøveform giver i mange tilfælde mere information til potentielle aftagere end en karakter eller et eksamensbevis.