Portfolio og mundtlig eksamen

Den studerende indleverer en portfolio og går til mundtligt eksamen på baggrund af denne portfolio. Den mundtlige eksamen kan foregå som den studerendes præsentation af portfolioen, som eksaminators (og evt. censors) spørgsmål til hele eller dele af portfolioen, som den studerendes videre refleksioner ud fra portfolioen eller kombinationer heraf. I alle tilfælde kan den mundtlige del også fungere som en test af ægtheden og oprindelsen af portfolioen – altså om den indleverede portfolio virkelig er udarbejdet af den studerende.

Som i andre kombinationseksaminer skal det vurderes, om bedømmelsen skal foregå pba. den mundtlige præstation alene eller også inddrage portfolioarbejdet.

Denne prøveform egner sig også til gruppeeksamen.

Læringsmål, der kan evalueres med denne eksamensform
Have viden om teori, metode og praksis (X)
Forstå og reflektere over teori, metode og praksis X
Anvende metoder og redskaber X
Vurdere problemstillinger og udvælge løsningsmodeller X
Formidle og vurdere faglige problemstillinger (X)
Håndtere komplekse situationer - i studie- og arbejdssammenhænge X
Selvstændigt kunne indgå i samarbejde  
Tage ansvar for egen læring og udvikling X

- X angiver, at eksamensformen egner sig til at måle læringsudbyttet.
- (X) angiver, at eksamensformen kun i nogen grad er egnet hertil.

Vurdering af eksamensformen

Vurderingskriterium
Validitet Høj content validity, idet portfoliodelen kan samle stort set alt, hvad kurset indeholder. Validiteten kan ligeledes være høj, hvis man skal vurdere den studerendes evner inden for et komplekst og sammensat fænomen – her kan den mundtlige del så at sige starte på et langt højere taksonomisk niveau, fordi den studerende bringer dokumentation på viden, færdigheder og kompetence med sig ind til eksamenssituationen.
Reliabilitet Det er vigtigt at sætte tydelige bedømmelseskriterier op for portfolioen, således at portfolioens styrke i relevans og validitet ikke svækkes af manglende præcision i bedømmelsen med deraf følgende ringe reliabilitet. Rubrics er et godt eksempel på et værktøj der kan anvendes til dette.
Denne kombinationseksamens samlede reliabilitet kan dog være høj, idet den mundtlige del giver eksaminator mulighed for at spørge uddybende og afdækkende ind til relevante aspekter.
Backwash på undervisningen Den studerende forbereder sig til eksamen gennem hele undervisningsforløbet, hvilket også giver en vis tryghed i eksamenssituationen: det afhænger ikke alene om præstationen denne ene eksamensdag.
Økonomi Meget omkostningstung, da underviser og evt. censor både skal vurdere/gennemgå portfolio og være til stede ved den mundtlige del.
Digitalisering Giver mulighed for at portfolioen kan indeholde elektroniske bidrag, fx lyd, billeder, film.
Accept Portfolioen giver et meget individuelt billede af den enkeltes evner, så denne prøveform giver i mange tilfælde mere information til potentielle aftagere end en karakter eller et eksamensbevis.