VUE - Praksiseksempler

Artikelskrivning som prøveform


Læringsmål:  Forstå, vurdere, formidle
Prøveform: Større skriftlig arbejde

Lars Domino Østergaard,
Adjunkt ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi,
Aalborg Universitet
Diana Stentoft,
Lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi,
Aalborg Universitet

BAGGRUND
Dette prøveformseksempel er anvendt på 2. semester ved kandidatuddannelsen i Idræt på Aalborg Universitet. Med afsæt i indsamlet empiri fra igangværende semesterprojekt og teori fra to kursusmoduler (hvert på 5 ECTS), skal de studerende forfatte en videnskabelig artikel, som lægges til grund for evalueringen af disse kursusmoduler.

AKTIVITETEN
Fordi de studerende var i gang med udarbejdelsen af et semesterprojekt i grupper, blev artiklen forfattet i samarbejde. For hvert afsnit i artiklen skal udpeges en studerende, som er hovedansvarlig. I artiklen skal den studerende demonstrere opfyldelse af kursusmodulernes læringsmål og dernæst forfatte artiklen på en måde, der opfylder krav til formalia ved akademiske publikationer. Artiklen skal formuleres så kort og præcist som muligt. Artiklen forfattes inden for omfanget af 5-12 sider, afhængig af antallet af medforfattere og bedømmes som bestået eller ikke-bestået. 

LÆRINGSMÅL
Formålet med prøveformen er at udvikle de studerendes evne til at formidle forskningsbaseret viden, diskutere videnskabelige problemstillinger og reflektere over viden på et videnskabeligt funderet grundlag. Dernæst er det målet at give de studerende mulighed for at arbejde med en prøveform, der er motiverende for læring og understøtter udviklingen af deres akademiske færdigheder. 

FORDELE
Fordelen ved prøveformen er, at de studerende arbejder og evalueres inden for autentiske rammer. De studerende trænes i at formide sig kort og præcist på teoretiske og empiriske grundlag, som er centrale kvalifikationer for en færdigudannet kandidat. Set ud fra et motivationsunderstøttende synspunkt befinder prøveformen sig i et spændingsfelt, som gør det muligt for den studerende at træffe egne valg og gå i dybden med egne interesserer. 

ULEMPER
For nogle studerende kan artiklens begrænsede sideantal være en ulempe. Således kan det være vanskeligt at afgrænse og udvælge artikels indhold og sammenfatte et bredt og komplekst emne i et kort og præcist sprog. Denne vanskelighed kan have negativ indflydelse på de studerendes motivation.

RESPONS FRA STUDERENDE
De studerende er positive for artikelskrivning som prøveform. De studerende er enige i at artikellængden, den selvvalgte problemstilling og kravet om at formulere sig kort og præcist var motiverende. Nogle studerende følte sig udfordret af artiklens omfang og fandt det svært at omfavne deres samlede empiri og foretage valg om, hvad de ville præsentere i artiklen. De studerende peger på, at de har måtte undlade pointer fra projektet af hensyn til artiklens omfang. De studerende oplevede at få større indsigt i artiklers opbygning og følte sig i et fremadrettet perspektiv mere i stand til at skrive videnskabelige artikler.

EVALUERING
Der er indtrykket, at de studerende forholder sig positivt til prøveformen og disciplinen, at forfatte videnskabelige artikler. Mere vanskeligt er det at pege på, hvorvidt prøveformen faktisk har understøttet de studerendes udvikling af akademiske kompetencer, eller om der har været tale om andre forhold, som har haft indvirkning herpå. Det ses dog, at de studerende udviser engagement og selv er i stand til at se muligheden for at udvikle deres akademiske kompetencer gennem artikelskrivning.

Egnet til holdstørrelse: 1+ studerende
Egnet til niveau:  Kandidatniveau
Egnet til offline, online el. begge: Offline
Er aktiviteten med i studieordningen? Ja
Referencer: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/article/view/7716/7419  

 

For mere information om VUE bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne prøveform kontakt: 
Lars Domino Østergaard, adjunkt, Aalborg Universitet – ldo@learning.aau.dk 
Diana Stentoft, lektor, Aalborg Universitet - ds@learning.aau.dk