VUE - Praksiseksempler

Kommunikationstræning: Afholdelse af tale


Læringsmål:  Anvendelse, formidling
Prøveform: Aktiv deltagelse

Helle Alrø,
Professor ved Institut for Kommunikation,
Aalborg Universitet

BAGGRUND
Dette prøveformseksempel er anvendt på 5. semester ved Humanistisk Informatik, kommunikation på Aalborg Universitet i faget Kommunikationstræning. Faget afvikles over to kursusdage, hvor studerende i hold af maksimalt 16 deltagere, undervises i kommunikationsteori med særligt fokus på at styrke deres evner til mundtligt at formidle faglig viden til et publikum. Publikum består i denne sammenhæng af medstuderende og undervisere.  Aktiv deltagelse i de to kursusdage afløser en ordinær mundtlig eksamination.

AKTIVITETEN
Kurset afvikles over to dage med 8 undervisningstimer pr. dag. De studerende inddeles i hold af maksimalt 16 studerende med to undervisere.

På første kursusdag gennemgår underviserne kommunikationsteori, som især relaterer sig til mundtligt formidling. Undervejs diskuteres teoriernes relevans og betydning i plenum. De studerende introduceres desuden til fysiske øvelser, fx afspændings- og stemmeøvelser, der kan være befordrende i et mundtligt formidlingsperspektiv. Øvelserne afprøves i praksis.

Første kursusdag afsluttes med, at de studerende bliver bedt om at forberede en tale til næste undervisningsdag inden for et valgfrit emneområde. Indholdet af talen er ikke det væsentligste, men derimod lægges der vægt på de studerendes evne til at afholde en levende og informativ tale, som på struktureret og personlig vis, fanger publikums interesse. Talen skal have en varighed på 15-20 minutter og den studerendes præstation optages på video.

Efter talens afholdelse modtager den studerende feedback fra sine medstuderende. Feedbacken består af en vurdering af styrker og svagheder i forhold til den studerendes verbale og nonverbale kommunikation, fx i hvor høj grad den studerendes kropsprog understøtter formidlingen af talens budskab. Når feedbackrunden er overstået indfinder den studerende sig sammen med én underviser i andet lokale, hvor optagelsen af den studerendes tale gennemses. Formålet er dels at give den studerende faglig sparing i relation til sin formidling, og dels at den studerende ved selvsyn får mulighed for at blive bevidste om og evaluere sin egen præstation. 

LÆRINGSMÅL
Formålet med prøveformen er at træne de studerendes evner i relation til mundtlig formidling. Målet er at øge de studerendes bevidsthed om betydningen af verbal- og nonverbal kommunikation i et formidlingsperspektiv. Det er også målet at træne de studerende i at afgive konstruktiv og motiverende kritik.

RESPONS FRA STUDERENDE
Kommunikationstræningsdagene opleves af de studerende som et positivt initiativ, der fremmer bevidstheden om de kommunikative virkemidler, som kan understøtte en underholdende og troværdig mundtlig formidling af et bestemt budskab. Flere studerende finder det grænseoverskridende at afholde en tale foran et publikum, hvilket yderligere forstærkes af at talen optages på video. Flere studerende beskriver det som ”meget mærkeligt” at se en videooptagelse af sig selv, men samtidigt også som effektiv metode til at identificere styrker og svagheder i deres personlige formidling.

EVALUERING
Fordelen ved prøveformen er, at de studerende får mulighed for at træne og opkvalificere deres mundtlige formidlingsteknikker.  Det er meget normal, at flere studerende på førstedagen, og på anden dagen i timerne inden afholdelsen af talen, oplever en stor nervøsitet.  Derfor er det vigtigt at der afsættes undervisningstid til at præsentere de studerende for teknikker, der kan hjælpe dem med at kontrollere deres nervøsitet, eksempelvis gennem vejtrækningsøvelser o. lign. Det er vigtigt, at der skabes et behageligt læringsrum, hvor det ikke er nødvendigt at skjule sin nervøsitet eller være bange for at lave fejl. Som underviser har man altså en stor opgave i at skabe fundamentet til det gode læringsrum og få de studerende til at følge sig godt tilpas. Hertil har det vist sig fordelagtigt at give håndtryk og sige godmorgen til hver enkelt studerende inden undervisningen starter. 

Egnet til holdstørrelse: Maksimalt 16
Egnet til niveau:  Bachelorniveau
Egnet til offline, online el. begge: Offline
Er aktiviteten med i studieordningen? Ja

 

For mere information om VUE bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne prøveform kontakt: 
Helle Alrø - helle@hum.aau.dk