VUE - Praksiseksempler

Online portfolioelementer


Læringsmål: Viden, forstå, vurdere
Prøveform: Portfolio og MCQ

Malene Grubbe Hildebrant,
Postdoc. ved Klinisk Institut,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

BAGGRUND
Fortløbende prøveformseksempel er en modulprøve på en masteruddannelse i modul om diagnostik ved Klinisk Institut Odense Universitetshospital. Prøveformen udgøres af en portfolio-eksamen med afsluttende MCQ (Multiple choice questionnarie), hvor Blackboard danner rammen om en af fagets prøver. Prøveformen er inspireret af de oplæg, der har været på SDU i forbindelse med Den Studerende i Centrum, fx på studielederseminarer og lign. Inspireret bl.a. af Birgitta Wallstedt, Cita Nørgaard og begrebet ’Constructive alignment’.

AKTIVITETEN
Et af portfolioelementerne består af de studerendes arbejde med en diagnostisk artikel. Til dette formål oprettes der et diskussionsforum på Blackboard, hvor de studerende gennem to uger, skal gennemgå en udvalgt diagnostisk artikel. De studerende gennemgår artikelen med henblik på at redegøre og diskutere indholdet samt foretage en kritisk vurdering af artiklens videnskabelige validitet. Derefter giver de studerende peer feedback til medstuderendendes gennemgang af deres artikler. Forinden aktiviteten på Blackboard blev afviklet, har der i undervisningen været afholdt seancer med gruppearbejde, hvor de studerende på samme vis gennemgår en artikel og giver respons til de andre.

LÆRINGSMÅL
Læringsmål inden for teoretisk viden om diagnostiske begreber og kompetencer til kritisk vurdering af diagnostisk videnskabelig litteratur.

RESPONS FRA STUDERENDE
Gennemgående meget positiv respons fra studerende, censor og undervisere samt gode prøveresultater. Det største problem var fastlæggelses af tidspunkt for, hvornår diskussionsforummet skulle være åbent for de studerendes artikelgennemgang.

EVALUERING
Stor fordel at lægge gruppearbejde ind forud, der er af samme karakter som prøven på Blackboard – det fremmer motivationen i gruppearbejdet og giver god genkendelse ved selve prøven. Det samme gælder i øvrigt for MCQ. Stor fordel med peer feedback – både læringsmæssigt og hvad angår tid for underviser. En ulempe er, at det er tidskrævende at lave eksamen for eksaminator – men nok især MCQ’en. Det er en fordel at lave opgaven struktureret og afgrænset i den sammenhæng.

Egnet til holdstørrelse: 20-30 studerende
Egnet til niveau:  Masterniveau
Egnet til offline, online el. begge: Online
Er aktiviteten med i studieordningen? Ja

 

For mere information om VUE bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne prøveform kontakt: 
Malene Grubbe Hildebrandt - malene.grubbe.hildebrandt@rsyd.dk