VUF - Praksiseksempler

Eksempel 8


Aktør: Underviser
Type: Træning i færdigheder, portfolio

Dorthe Hansen,
Adjunkt ved Institut for Sprog og Kommunikation,
Det Humanistiske Fakultet, SDU


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
Individuel feedback fra underviseren på opgaver, der er en del af en portfolio, og som træner de studerendes færdigheder indenfor undervisningen i brugerinteraktion.

Anvendelse
Aktiviteten er anvendt på 2. semester på civilingeniør i Velfærdsteknologi i faget Brugerinteraktion på TEK. Her er faget delt op i 4 elementer hvoraf Dorthe Hansen har brugt feedbackaktiviteten på sit element ”Psykologi”. De studerende skulle omsætte undervisningsstoffet til noget, der kan bruges, ved hjælp af cases om potentielle brugere af velfærdsteknologier.

Der var 10-12 studerende på holdet, og de kunne vælge at lave opgaverne individuelt, eller sammen to-og-to. De fleste valgte at være alene om opgaverne.

Selve aktiviteten og omfanget
De studerende blev trænet i færdigheder, der omhandler psykologi og brugerinteraktion, ved at se film om potentielle brugere og læse materiale om udvikling af teknologier indenfor velfærd. Ud fra dette materiale skulle de skrive to opgaver, der senere skulle godkendes til deres portfolio. Portfolioen er en del af eksamen, og skal godkendes af underviserne. Dorthe valgte at give mundtlig feedback til de studerende. Først gav hun generel tilbagemelding på hele holdet og derefter individuel feedback til hver enkelt. Da de studerende samlet over semesteret skulle lave 8 opgaver, var der sat 14 dage af til hver af de to opgaver i psykologi, og feedbacken blev givet i ugen efter afleveringen.

Da der ikke var så mange studerende, var det muligt at give feedback til hver enkelt. Noget af undervisningen blev taget ud for at give plads til dette. Dorthe brugte ca. 15 min. per studerende, og hvis de havde brug for yderligere tilbagemelding senere, fik de også en kort skriftlig meddelelse med nye forslag.

Feedbacken var altså offline, men kunne suppleres med e-mails. Der blev givet feedback i ét lokale, mens resten af de studerende lavede opgaver i et andet lokale. Portfolioen var en fysisk mappe, som de studerende havde med til eksamen.

Erfaringer og evaluering
De studerende var rigtig glade for at få feedbacken, og aktiviteten fungerede generelt godt.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse: 10-12 personer evt. flere
Egnet til niveau:
Egnet til offline, online el. begge: Dette blev gjort ansigt-til-ansigt – men kan gøres over et konferencesystem fx Skype/Adobe Connect
Mulighed for andre aktører:  -
Er aktiviteten en del af en prøveform? Feedbacken er ikke en del af eksamen, men portfolioen er og skal godkendes af underviserne inden eksamen
Er aktiviteten med i studieordningen? Portfolioen er med i studieordningen, og de studerende kan søge vejledning hos underviserne. Men den mundtlige feedback er ikke med i studieordningen
Eventuelle referencer: Nej

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne feedbackaktivitet kontakt: 
Dorthe Hansen - dorthehansen@sdu.dk