VUE - Praksiseksempler

Prøveform i civilproces og anden konfliktløsning


Læringsmål:  Anvendelse, formidling, håndtere, samarbejde
Prøveform: Større skriftlig arbejde med mundtligt forsvar

Kristina Siig,
Lektor ved Juridisk Institut,
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU

BAGGRUND
Dette prøveformseksempel er indhentet fra Juridisk Institut ved Syddansk Universitet, hvor det har været benyttet én gang i faget Civilproces. Udviklingen af prøveformen er sket med afsæt i målet om at tilføre et mere praktiskorienteret fokus i et ellers teoretisk tungt fag. I faget lægges vægt på, at give de studerende mulighed for at arbejde i et virkelighedsnært rum.

AKTIVITETEN
Faget civiliproces er normeret til 45 undervisningstimer fordelt på et semester. Aktiviteten foregår dels gennem et traditionelt undervisningsforløb, hvor pensum gennemgås og dels gennem et sideløbende gruppeorienteret selvlæringsforløb, hvor de studerende arbejder med en case. Casen udgøres af en autentisk verserende sag, der stilles til rådighed af et advokatfirma.

Hver gruppe skal med afsæt i casematerialet udarbejde en juridisk stævning. Efterfølgende skal grupperne bytte stævninger og respondere på hinandens arbejde. Gennemførsel af denne disciplin inklusiv responsafgivning er en betingelse for at blive indstillet til eksamen, hvorfor den skal bestås.. I faget er der fokus på den studerendes evne til at formidle jura gennem brug af korrekt retsretorik, som de studerende også tilbydes supplerende kursus i.

Ovenstående skal anses som værende en øvelse til den ordinære eksamen, der er en 48 timers takehome-eksamen i grupper. Grupperne arbejder igen med at udarbejde en stævning, dog på baggrund af en ny og fiktiv case, som de indleverer til bedømmelse.

Stævningen vægter halvdelen af den samlede karakter, mens den anden halvdel bedømmes efter den studerendes præstation til den efterfølgende individuelle mundtlige eksamination af 30 minutters varighed. De første 10 minutter af eksamen afvikles ved, at den studerende forholder sig kritisk til sin indleverende stævning.

LÆRINGSMÅL
De studerende skal være i stand til at anvende jura i praksis. De skal desuden lære at lave faglig research og konstruere et korrekt juridisk sagsforløb og med anvendelse af retsretorik. Den autentiske kontekst og eksamensopgavens tidsramme giver de studerende erfaring med at arbejde i grupper og overholde deadlines.

FORDELE
Fordelen ved prøveformen er, at de studerende arbejder med en nutidig og autentisk case, der er tro mod det, som de kommer til at opleve i deres fremtidige jobs. Ligeledes er det en fordel, at de studerende stifter bekendtskab med gruppearbejde, hvilket der på uddannelsen ellers ikke er særlig tradition for.

ULEMPER
Prøveformen er administrativt tung. De studerende skal bestå en prøve inden de indstilles til den ordinære eksamen, hvorfor eksamensindskrivningen af de studerende er anderledes. Gruppearbejdet udgør også en administrativ udfordring. Gruppearbejdet kan være udfordrende i forhold til de studerendes forskellighed, eksempelvis for så vidt angår ambitionsniveau og strukturering af gruppearbejdet. Prøveformen er en ulempe for studerende, som af den ene eller anden årsag, ikke er i stand til at møde op til undervisningen eller den 48 timers eksamen. I sådanne tilfælde, kan de studerende følge undervisningen på traditionel vis og udarbejde eksamensopgaven selvstændigt og uden om gruppearbejdet.

RESPONS FRA STUDERENDE
De studerende er tilfredse med casearbejdet og fagets heraf praktiske dimension. I relation til gruppearbejdet er der mange forskellige meninger herom. Nogle studerende betragter det som en fordel fordi, at de har mulighed for at arbejde sig dybere ned i casen, mens andre anser det som problematisk at være fagligt afhængig af andre sig selv.

EVALUERING
Det virkelighedsnære rum opleves som en stor motivationsfaktor for de studerende, der lægger et stort arbejde i processen. Undervejs opstod der problemer i gruppearbejdet. Enkelte grupper havde samarbejdsvanskeligheder, som de brugte meget tid på at løse. Det er væsentligt at være opmærksom på de studerende, som ikke har mulighed for at møde op til undervisningen eller deltage i den gruppeorienterede 48 timers eksamensopgave. Disse studerende skal tilbydes at afvikle eksamen på anden og selvstændig måde.

Egnet til holdstørrelse: 20+
Egnet til niveau:  Bachelor- og kandidatniveau
Egnet til offline, online el. begge: Offline
Er aktiviteten med i studieordningen? Nej

 

For mere information om VUE bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne prøveform kontakt: 
Kristina Siig, lektor, Jurdisk Institut, Syddansk Universitet – kms@sam.sdu.dk