VUF - Praksiseksempler

Eksempel 19


Aktør: Selv-evaluering, Peer-evaluering, Underviser
Type:
Akademisk skrivning, BA projekt

 

Heidi Vad Jønsson
Adjunkt, Postdoc
Institut for Historie
Det Humanistiske Fakultet, SDU


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
Som en optakt til BA-projektet, blev der på et BA-seminar for historiestuderende anvendt flere typer af feedbackaktiviteter, både i og udenfor undervisningstiden på universitetet.

Udgangspunktet for feedbackaktiviteterne var rubrics og wikier på Blackboard. 

Anvendelse
Som en del af undervisningen på 4. semester i historie skal de studerende deltage i et BA-seminar. Seminarets skal ruste de studerende bedre til at lave en akademisk opgave og give dem en større forståelse for elementerne i en sådan opgave.

Selve aktiviteten og omfanget
På BA-seminaret fik de studerende træning i at opstille en kvalificeret problemstilling, gennemføre analyser af relevant materiale efter valg af relevant metode, samt at give og modtage konstruktiv kritik af eget og andres arbejde. Sideløbende med seminaret blev der givet individuel vejledning, samt ført gruppediskussioner på Blackboard.

Selve BA-seminaret blev afholdt over 6 gange fordelt over hele semesteret. På seminariedagene blev de studerende introduceret for BA-projektets enkeltdele.

1. Emnevalg, problemstilling, krav til BA-projekter
2. Synopsis – forskningsoversigt – afgrænset problemformulering
3. Teori – metode
4. Materiale
5. Analyse – fortolkning – diskussion – perspektiver
6. Konklusion – litteraturliste

Den første dag blev der på baggrund af gamle BA-projekter med en fordeling over hele karakterskalaen, lavet en rubric (et bedømmelsesskema). Denne rubric tydeliggjorde studieordningens bedømmelseskriterier og beskrev præstationsniveauer. Derved blev BA-projektets enkeltdele mere forståelige for de studerende.

Rubricøvelsen blev gentaget i flere omgange over hele forløbet, og de studerende fik dermed løbende feedback i form af selv-evaluering (egen forståelse af en opgaves kvalitet), peer-evaluering (gennem summegrupper) og feedback fra underviser.

Mellem hver seminariegang skulle de studerende, ved hjælp af en wiki på Blackboard, dele de forskellige dele af deres egen opgave. Alle var forpligtet på at producere og dele egne indlæg, samt læse og kommenterer andres indlæg. Undervisers rolle i disse online aktiviteter var primært som observatør og fokus var derfor på selv- og peer-evaluering.

Kommentarøvelsen blev på seminariet gentaget i en udvidet form, hvor hver studerende blev tildelt en rolle som discussant. I denne aktivitet deltog underviser som aktiv deltager.

Sideløbende med seminariet havde de studerende mulighed for at benytte sig af individuel vejledning fra underviser, samt deltage i en generel diskussionsgruppe på Blackboard.

Erfaringer og evaluering
Feedbackaktiviteterne i rubricøvelsen gav i høj grad de studerende en bedre forståelse af relevansen og indholdet af de enkelte dele af den akademiske opgave.

Ved den efterfølgende evaluering fremhævede de studerende den gavnlige effekt af feedbackaktiviteterne i kommentarøvelserne, både off- og online.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse:  5-10
Egnet til niveau:  Alle
Egnet til offline, online el. begge:  Begge
Mulighed for andre aktører:  Ja
Er aktiviteten en del af en prøveform? Nej
Er aktiviteten med i studieordningen? Ja
Eventuelle referencer: 

Andrade, H. G. (2005). Teaching with rubrics. The good, the bad and the ugly. College teaching, 53 (1), 27-30.

Reddy, Y. M., Andrade, H. (2010). A review of rubric use in higher education. Assessment and Evaluation in Higher Education, 35 (4), 435-448.

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk