VUF - Værktøj til udvikling af feedbackformer

Eksempel 20


Aktør: Peer-evaluering, Underviser
Type: 
Akademisk skrivning, Træning af færdigheder

 

Anders Klitmøller
Adjunkt, ph.d.
Institut for Sprog og Kommunikation
Det Humanistiske Fakultet, SDU

 

Kort kontekst for feedbackaktiviteten
For at imødekomme en række pædagogiske udfordringer i forhold til alignment mellem flere typer af eksamener, blev der i undervisningen lagt vægt på interaktion og peer feedback mellem de studerende, samt gode øgede muligheder for feedback fra underviser til studerende, især med fokus på skriftligt arbejde. Det sidste var ved tidligere evalueringer blevet efterspurgt af de studerende.

Anvendelse
Feedbackaktiviteterne blev anvendt i undervisningen på 1. og 2. semester i faget videnskabsteori. De primære værktøjer var Padlet og rubrics.

Selve aktiviteten og omfanget
I undervisningen blev Padlet brugt til at transformere viden fra læst teori til mundtlig argumentation og peer feedback fra en medstuderende og derefter til korte, konkrete skriftlige udsagn. De studerende skulle, på baggrund af et spørgsmål stillet af underviseren, diskutere parvis og ved hjælp af Padlet svare skriftligt på spørgsmålet. Efterfølgende blev både form og indhold diskuteret i plenum for på denne måde at skabe et bedre overblik over krav og niveau til de obligatoriske skriftlige opgaver. Efter hver session blev der downloadet en samlet rapport fra Padlet, som blev lagt på Blackboard.

Rubrics på Blackboard blev anvendt til at give feedback på de studerendes skriftlige opgaver. Formålet med feedbackaktiviteten var dels at imødekomme de studerendes efterspørgsel efter øget feedback, og dels at sikre en øget sammenhæng mellem de skriftlige opgaver og den efterfølgende mundtlige eksamen. Rubric’en blev udformet med udgangspunkt i Blooms taksonomi, og indeholdt de tre bedømmelseskriterier – indhold, opbygning og struktur, samt sprog og referencer.

Da formålet med rubric’en, udover feedback til de studerende, også var at give de studerende en god forståelse for, hvad der blev vægtet til den mundtlige eksamen, og dermed forberede dem på denne, blev kriteriet ’indhold’ vægtet med 60 %, mens de to andre blev vægtet med 20 % hver i den samlede bedømmelse. På Blackboard kunne de studerende efter hver aflevering se en bedømmelse af deres opgave med angivelse af deres præstationsniveau for hvert af de tre kriterier, og dette var i høj grad medvirkende til at imødekomme de studerendes ønske om øget feedback fra underviser.

Erfaringer og evaluering
De studerende evaluerede begge feedbackaktiviteter positivt.

Anvendelsen af Padlet i undervisningen gav en god alignment mellem det læste stof og de skriftlige opgaver, samt mellem det læste stof og den mundtlig eksamen.

Tidligere års efterspørgsel efter feedback på skriftligt arbejde blev i høj grad imødekommet ved brugen af rubrics.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse:  Padlet: Mindre hold,
Rubrics: Alle holdstørrelser
Egnet til niveau:  Kan bruges på alle niveauer
Egnet til offline, online el. begge:  Begge
Mulighed for andre aktører:  Ja
Er aktiviteten en del af en prøveform? Nej
Er aktiviteten med i studieordningen? Nej
Eventuelle referencer: 

Rubrics:
Andrade, H.L. and Warner, Z.B. (2012). Beyond “I give myself and A”. I Educator’s Voice V: Using Formative Assessment to Improve Instruction, May 03, 2012.

Reddy, A. & Andrade, H. (2010). A review of rubric use in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 35, No. 4, pp.435–448..

Padlet:
SDUUPs nyhedsbrev, februar 2014

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk