VUF - Praksiseksempler

Eksempel 17


Aktør: Undervisere, peer-evaluering, Tutor/Instruktor
Type:
Posterfremstilling

 

Teresa Holmberg
Adjunkt, ph.d.
Statens Institut for Folkesundhed
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
De studerende har, ved tidligere års evalueringer, givet udtryk for et ønske om mere konstruktiv og specifik feedback, samt læringsaktiviteter, der virker stimulerende for den selvstændige og aktive deltagelse. Dette ønske blev forsøgt imødekommet ved gruppearbejde med fokus på posterfremstilling og præsentation. Udgangspunktet var et antal inden for fagområdet dækkende selvvalgte artikler. Feedback blev anvendt på flere niveauer.

Anvendelse
På 1. semester på bachelor i Folkesundhedsvidenskab blev en række øvelsestimer brugt til et poster-projekt. Fokus var dels på fagets målbeskrivelse – at øge de studerendes evner til at redegøre for, vurdere og diskutere sundhedsfaglige emner – og dels på alignment i forhold til både eksamen og flere af uddannelsens andre moduler.

Selve aktiviteten og omfanget
Poster-projektet blev udført som et gruppearbejde, hvor hver gruppe skulle aflevere og præsentere én samlet poster.

Poster-projektet blev udover sit sundhedsfaglige indhold, også anvendt som introduktion til – og træning i – en række videnskabelige discipliner. Herunder litteratursøgning, forståelse og sammenfatning af en række artikler, metode vurdering, håndtering af referencer og opbygning af litteraturliste efter akademisk standard, samt faglig formidling ved hjælp af posters. 

Projektet blev introduceret og forklaret under en forelæsning, hvor der også blev valgt hovedemner og grupperne blev dannet. Resten af projektet blev dels udført i en række øvelsestimer, der var blevet afsat til formålet, og dels ved selvstændigt gruppearbejde.

I øvelsestimerne, kunne de studerende få feedback og hjælp fra faglige tutorer, dels til selve posterproduktionen og dels til den indledende litteratursøgning – sidstnævnte var en stor udfordring for de studerende.

Til selve poster-præsentationen fik de studerende både feedback fra andre studerende – peer feedback – og fra underviserne.

Erfaringer og evaluering
Poster-projektarbejdet fik gode tilbagemeldinger, både fra de studerende og de faglige tutorer. Litteratursøgningen viste sig at være en stor udfordring for de studerende, og det ses derfor som en vigtig pointe, at de her fik lov til at prøve kræfter med denne disciplin.

Evalueringen af dette semesters undervisning er endnu ikke foretaget, men det forventes at læringsaktiviteterne har imødekommet de studerendes ønske om øget feedback og bedre mulighed for selvstændige studier og aktiv deltagelse.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse:  Alle holdstørrelser
Egnet til niveau:  Alle niveauer
Egnet til offline, online el. begge:  Begge dele
Mulighed for andre aktører:  Ja
Er aktiviteten en del af en prøveform? Nej
Er aktiviteten med i studieordningen? Ja

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne feedbackaktivitet kontakt: 
Teresa Holmberg - tho@si-folkesundhed.dk