VUF - Værktøj til udvikling af feedbackformer

Eksempel 12


Aktør: Peer-evaluering, underviser, ekstern
Type: Træning i færdigheder, øvelse

Dorthe Nielsen,
Adjunkt ved Klink for infektionsmedicin,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
Rollespilsøvelser med feedback fra flere sider skal hjælpe de medicinstuderende til at kommunikere bedre med patienter i fremtiden. De studerende lærer også at give og modtage konstruktiv feedback på baggrund af rollespilsøvelserne.

Anvendelse
I faget ”Kommunikation” på både bacheloren og kandidaten på medicinstudiet bruges der rollespilsøvelser som en del af undervisningen. Øvelserne er bygget op som elementer af patientsamtaler og rammerne i relationerne er struktureret og skal lære de studerende at kommunikere bedre med patienten. Der er normalt 7-10 studerende i hver gruppe. De studerende skal udover feedbackaktiviteten også optage to samtaler med rigtige patienter, når de er ude i en klinik, og observere og reflektere over gode og dårlige ting, som de har observeret hos den praktiserende læge, de er ude ved.

Selve aktiviteten og omfanget
Forløbet spænder over 5 gange 3 timer fordelt på 3 timers teoriopsamling og gennemgang og 4 gange 3 timers rollespilsøvelser.

Alle de studerende har en manual med forskellige cases og de får hver en del de skal give feedback på. Hver studerende prøver rollespilsøvelserne 1-3 gange i løbet af forløbet. Igennem hele rollespillet vurderes den studerende, der er oppe, og nogle gange optages samtalerne også og bruges i feedbacken bagefter.

Der gives feedback fra de andre studerende, der har set på, fra underviseren og fra selve ”patienten” (den eksterne). Der lægges vægt på at feedbacken er konstruktiv, anerkendende og med baggrund i teorien. Det er også vigtigt, at der er plads til selvrefleksion i feedbacken. Underviseren kan også byde ind undervejs, hvis det kan hæve fagligheden i samtalen. Samtalerne bliver gradvist sværere i løbet af forløbet, men de studerende har mulighed for at forberede sig lidt inden øvelserne, hvis de vil.

Erfaringer og evaluering
Underviseren bruger sig selv meget i denne aktivitet, især ved at være tovholder. Men det er også sjovt og lærerigt for underviseren, og selve aktiviteten giver en god udveksling af faglighed og en god mening i forhold til det fremtidige praktiske arbejde de studerende skal ud i.

I starten havde de studerende svært ved denne nye aktivitet, men nu er den blevet meget vigtig for dem. Det er vigtigt at feedbacken bliver givet ordentligt, dvs. at det skal give mening for den, der får feedbacken. Underviseren får ved denne feedbackaktivitet en god fornemmelse for, hvor de studerende er, og en god føling med, hvad de kan.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse:  Små hold
Egnet til niveau:  Alle
Egnet til offline, online el. begge:  Offline
Mulighed for andre aktører:  Ja
Er aktiviteten en del af en prøveform? Ja, aktiviteten kræver en aktiv deltagelse
Er aktiviteten med i studieordningen? Ja
Eventuelle referencer: 

Calgary Cambridge Modellen

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne feedbackaktivitet kontakt: 
Dorthe Nielsen, dnielsen@health.sdu.dk