VUF - Værktøj til udvikling af feedbackformer

Eksempel 9


Aktør: Peer-evaluering, vejleder
Type: Oplæg/præsentation, posterfremstilling

Birgitte H. Kallipolitis,
Lektor ved Institut fo Biokemi og Molekylær Biologi,
Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
Studerende på Naturvidenskab får feedback på deres 1. årsprojekt af en opponentgruppe og denne gruppes vejleder samt egen vejleder. Formålet er her, at de får konstruktiv kritik og forslag, og at de øver sig til den mundtlige eksamen.

Anvendelse
På Naturvidenskab køres der et 7-ugers førsteårsprojekt for studerende indenfor bl.a. Naturvidenskab (FF501) og Farmaci (NAT507). Der er normalt 100 studerende på holdet tilknyttet Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, og de fordeles i grupper på 3-5 studerende. De studerende vælger selv de projektemner, de synes er mest spændende, og fordelingen af emnerne sker derefter ved lodtrækning. Projekterne er enten teoretiske eller praktiske, og de studerende kan følge minikurser og aktiviteter undervejs i de emner, de selv synes, er relevante.

Efter 4-5 uger af forløbet, skal de studerende igennem et midtvejsseminar, hvor projektet skal præsenteres og evalueres for en opponentgruppe. Helt til slut i forløbet afleveres en rapport, og der laves en poster på projektet. Posteren præsenteres på en postersession med alle grupper, vejledere, censorer og evt. familie og venner til stede. Derefter er der mundtlig eksamen på baggrund af rapporten og posteren.

Selve aktiviteten og omfanget
Ved midtvejsseminaret præsenterer gruppen i 15 min., hvad de har lavet indtil nu, hvad deres problemformulering og spørgsmål er, og hvad deres afgrænsning, metoder og foreløbige konklusioner er. Alle i gruppen skal sige noget i løbet af de 15 min. På baggrund af denne præsentation, og et abstract (½-1 side) som gruppen har uploadet online tre dage inden præsentationen, giver opponentgruppen feedback. Herefter giver opponentgruppens vejleder også feedback til gruppen. Til slut giver deres egen vejleder også feedback. Dette foregår dog oftest bagefter i enerum med gruppen. Her er der nemlig plads til at gå i detaljer med projektet, at tage fat på, hvor godt de tog imod kritikken, og at finde ud af, hvad der konkret kan gøres med den feedback, de fik.

De studerende får udleveret et dokument med målsætning og krav i forbindelse med projektet. Heri er der en introduktion til projektet og selve midtvejsseminaret, inklusiv hvilke krav, der stilles til opponentgruppen. Det nævnes her, at opponentgruppen skal forholde sig til og give kommentarer til disse områder: Er der en klar problemformulering? Er resultaterne klart præsenteret? Holder de foreløbige konklusioner? Konstruktive forslag til præsentationen?

I faget har man valgt at bruge samtlige undervisere/forskere. De vejleder grupper af 3-5 studerende, og de skal sætte ca. 3 timer af til midtvejsseminaret. Derudover har de en time om ugen i alle syv uger sammen med deres gruppe til vejledning.

Erfaringer og evaluering
Dette er et projekt, der er forholdsvist omfattende, men de fleste studerende består, og udbyttet af projektet er godt. Alle undervisere/forskere er med i projektet, og de skal hver især give vejledning til de grupper, de har, og sørge for de aktiviteter, der kører ved siden af.

De studerende er ofte for flinke, når de giver feedback, og derfor bør vejleder gribe ind, hvis der ikke er nok kritik, eller det ikke er konstruktivt. Inden midtvejsseminaret er det også bedst, hvis vejlederen snakker præsentationen igennem med gruppen og snakker med dem om, hvordan man er en god opponentgruppe, og hvad der forventes af dem.

De studerende plejer at være glade for forløbet. Der er dog nogen, der ikke har været tilfreds med deres vejleder, så det er vigtigt, at der forventningsafstemmes mellem parterne. De synes overordnet, at projektet er spændende, og de er glade for at få den direkte kontakt med forskeren. De får et indblik i, hvad forskeren laver, de får lov til selv at prøve det, og de prøver, hvordan det er at lave forskning i fællesskab med andre. Tilfredsheden med selve feedbacken svinger lidt. De studerende er glade, hvis opponentgruppen har noget godt at komme med, hvilket dog ikke sker altid. Til gengæld er de fleste glade for at få feedback fra en anden vejleder end deres egen.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse: Lige så store hold, som der er vejledere til
Egnet til niveau: Alle
Egnet til offline, online el. begge: Offline - men upload af dokumenter online
Mulighed for andre aktører: Evt. ekstern feedback på postersessionen
Er aktiviteten en del af en prøveform? Ja
Er aktiviteten med i studieordningen? Ja
Eventuelle referencer: Nej

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne feedbackaktivitet kontakt: 
Birgitte H. Kallipolitis - bhk@bmb.sdu.dk