VUF - Praksiseksempler

Eksempel 6


Aktør: Peer-evaluering
Type: Portfolio, opgaveløsning

Nina Bonderup Dohn,
Lektor ved Institut for Design og Kommunikation,
Det Humanistiske Fakultet, SDU
Jens Jørgen Hansen,
Lektor ved Institut for Design og Kommunikation,
Det Humanistiske Fakultet, SDU


Kort kontekst for feedbackaktiviteten

De studerende gav hinanden peer feedback på portfolioopgaver i form af et mundtligt oplæg ud fra nogle faste spørgsmål. Portfolioens funktion var at dokumentere og synliggøre de studerendes udbytte af og refleksioner om undervisningen og deres læring, og dette understøttes af peer feedbacken.

Anvendelse
Feedbackaktiviteten blev anvendt på kandidatuddannelsen cand.it – webkommunikation på HUM. Den er blevet anvendt på små hold af ca. 3-4 studerende.

De studerende skulle skrive en portfolioopgave (4-5 timer) og forberede 2 responser (1 time). Underviser udarbejdede portfolioopgaven og opgavespørgsmål (1 time).

Selve aktiviteten og omfanget 
De studerende fik en analyse- og diskussionsopgave med følgende opgaveformulering: Hvilke kompetenceudviklingsforløb egner sig til hvilke organisationstyper? I opgaven skulle de studerende tage udgangspunkt i Minzbergs kategorisering af organisationstyper og give en vurdering af, hvilke 2-4 af de kompetenceudviklingsforløb, som Illeris et al (2003) skitserer i kap. 6-8, der ville have størst mulighed for succes. ’Succes’ forstås i denne sammenhæng som, at kompetenceudviklingsforløbet lader sig realisere i en given organisation på en måde, så medarbejderne har gode muligheder for at udvikle de kompetencer, som forløbet sigter på. De studerende måtte gerne inddrage egne cases – f.eks. deres arbejdsplads.

De studerende valgte to opgaver blandt deres medstuderende, som de skulle give feedback på i form af et kort mundtligt oplæg. Feedback blev givet ud fra følgende spørgsmål:

  1. Argumenteres der i portfoliobidraget for de valgte udviklingsforløb?
  2. Er du enig i de foreslåede udviklingsaktiviteter?
  3. Kan du pege på andre argumenter for begrundelsen for udviklingsforløbene?
  4. Mener du at du har argumenteret tilfredsstillende i din egen opgave eller bør der fremføres flere/andre argumenter?

Der blev brugt 1 lektion per 3-4 studerende, og e-learn.sdu.dks (SDUs e-lærinsplatform) diskussionsforum blev anvendt som opsamling af portfoliobidrag.

Erfaringer og evaluering 
Når studerende skal give hinanden feedback, er det vigtigt at udpege fokuspunkter for denne, så deres forståelse for, hvad der lægges vægt på ved evalueringen, øges. Specifikke fokuspunkter gør det også lettere for dem at overvinde modstanden, de føler, mod at sige noget mindre positivt til deres medstuderende. Der skal altså meldes klart ud til de studerende, hvordan der gives feedback, så usikkerhed på den nye feedbackform mindskes.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse: Bedst egnet til små hold pga. mundtlig feedback
Egnet til niveau: Både bachelor og kandidat
Egnet til offline, online el. begge: Begge
Mulighed for andre aktører: Måske
Er aktiviteten en del af en prøveform? Nej
Er aktiviteten med i studieordningen? Nej
Eventuelle referencer: Nej

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne feedbackaktivitet kontakt: 
Nina Bonderup Dohn - nina@sdu.dk
Jens Jørgen Hansen - jjh@sdu.dk